top of page

LEGAL DISCLAIMER

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Meubelen Neven en de door Meubelen Neven aangeboden dienstverlening. Meubelen Neven levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Meubelen Neven behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Meubelen Neven. Meubelen Neven sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Meubelen Neven en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Meubelen Neven. 

PRIVACY STATEMENT

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Meubelen Neven worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Meubelen Neven in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Meubelen Neven verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Meubelen Neven en de dienstverlening van Meubelen Neven.

Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van Meubelen Neven te bezorgen die verband houden met de rechtstakken waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn.
Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Meubelen Neven heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

U heeft steeds het recht Meubelen Neven te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Meubelen Neven verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan bereikt worden via info@neven.be

De website van Meubelen Neven kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Meubelen Neven de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

bottom of page